Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Autre Fille
Ferdinand Bolstraat 63
8932 JM Leeuwarden
moniqueanker76@gmail.com
KVK nummer  : 57462771
BTW nummer : NL100131700.BO1

Artikel 1 -Definities

1.1 Webwinkel: Deze webwinkel, te vinden onder www.moniqueanker.com

1.2 Autre Fille: De onderneming die de artikelen op de webwinkel verkoopt onder de handelsnaam Autre Fille, hierna te noemen Autre Fille 1.3 Klant: Iedere derde met wie Autre Fille een overeenkomst aangaat, hierna te noemen Klant.

1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Autre Fille en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, hierna te noemen Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van Autre Fille en elk tot stand gekomen Overeenkomst tussen Autre Fille en Klant.

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Autre Fille zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Autre Fille worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Autre Fille ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Indien de overeenkomst op afstand via de webwinkel wordt gesloten dient de Klant, voorafgaand aan het definitief bestellen, akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist. Alle vermelde opgaven door Autre Fille zoals afmetingen, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Autre Fille staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de Webwinkel, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Autre Fille, binden Autre Fille niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de klant aantoont dat het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Autre Fille of van de modellen of afbeeldingen, dat de klant niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder de zaken die beschreven zijn in de artikelen: 3, 4, 5 en 6.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen die op de webwinkel worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in een galerie, een kunstuitleen of winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels).

4.2 Indien een aanbieding op de webwinkel is verlopen, kunnen daaraan geen rechten meer worden ontleend.

4.3 Voor de producten die online worden besteld, worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de webwinkel van Autre Fille, onder voorbehoud van prijswijzigingen en kennelijke typfouten. Autre Fille heeft de plicht om de klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

4.4 De prijzen van de producten op de webwinkel zijn exclusief bezorgkosten.

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de klant het aanbod via de webwinkel heeft aanvaard, bevestigd Autre Fille via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de klant geen ontvangstbevestiging van de aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3 Autre Fille heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische data waardoor een veilige webomgeving wordt gewaarborgd. Er zijn passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen om de klant veilig elektronisch te laten betalen.

5.4 Autre Fille zal bij de levering van het product/producten aan de klant de volgende schriftelijke informatie meesturen:

a. Contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mail adres en correspondentie gegevens waar de klant met een

klacht dan wel vragen terecht kan;

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels iDeal of overboeking.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen direct bij bestelling af te rekenen middels het betalingssysteem van de Webwinkel, te weten iDeal, of via overboeking.

Artikel 7 – Uitvoering en Aflevering

7.1 Autre Fille zal de uiterste zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzorgen van de bestelling.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Autre Fille kenbaar heeft gemaakt. De klant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde artikelen. Indien Autre Fille de producten door onjuiste of onvolledige invoering niet kan afleveren zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend aan de klant. Aangezien het om pakketten gaat, kunnen postbussen niet worden beleverd.

7.3 Autre Fille streeft ernaar de op de webwinkel vermelde levertermijnen te halen, maar kan deze levermomenten helaas niet garanderen. De levering zal met spoed, doch tenminste binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de betaling plaatsvinden. Is dit niet mogelijk of is er om een andere reden vertraging, of kan een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Autre Fille

het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de Autre Fille, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Garantie en reclames

8.1 Autre Fille garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 2 dagen schriftelijk te melden aan Autre Fille.

8.3 De bij aflevering ter hand gestelde factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Zonder deze factuur kunnen aan deze garantie geen rechten worden ontleend.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Indien Autre Fille aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Autre Fille is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Autre Fille is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.2 Indien Autre Fille aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Autre Fille beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Autre Fille is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrecte gebruik door de klant of een door de klant daartoe aangewezen derde, zijnde niet Autre Fille, van geleverde artikelen.

9.3 Autre Fille is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Autre Fille of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 – Ontbinding van de Overeenkomst

10.1 Herroepingsrecht: Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan Autre Fille retourneren tegen restitutie van de aankoopprijs. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur of meegeleverde pakbon wordt meegezonden, dat het artikel niet gebruikt en/of beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de afnemer het aankoopbedrag, exclusief de initiële verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

10.2 Autre Fille behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of deretourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de afnemer zijn beschadigd.

Artikel 11 –Wijziging voorwaarden

11.1 Autre Fille kan deze voorwaarden wijzigen. Deze gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons doet. U dient dan opnieuw akkoord te gaan met de gewijzigde Voorwaarden.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Als u Autre Fille een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dit via de sites te publiceren, geeft u Autre Fille daarmee het recht dit bericht openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

12.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Autre Fille en/of bij diegene van wie Autre Fille een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van Autre Fille de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Artikel 13 – Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

13.1 De betrekkingen tussen de Klant en Autre Fille wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.